Coachning för Team – arbetslag

Vad är en grupp

För att förstå vad ett team är så behöver man identifiera vad en grupp är. En grupp kan definieras som ett antal människor som alla känner samhörighet med varandra på något sätt. Människan är en social varelse och hon ingår i flera grupper i sitt liv. Det kan handla om skolklassen likväl som ett politiskt parti eller familjen. De grupper du ingår i idag måste inte vara desamma som du ingår i om 10 år. Grupper nybildas, omstruktureras och upphör hela tiden. Men behovet av att tillhöra en grupp kvarstår hos individen och ingen kan helt ställa sig utanför samhällets grupper.

Image by Campaign Creators
Vad är ett team eller arbetslag?

Ett team eller arbetslag är också en grupp, antal människor där alla i team/arbetslag har en tydlig och klar gemensam målbild där gruppmedlemmarna är klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Medlemmarna har ett gemensamt ansvarstagande, de arbetar engagerat, är ömsesidigt stödjande och har en klar vilja att hjälpas åt. Teamet/arbetslagets kommunicerar med varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt, man har förmåga att fråga, lyssna och svara. Teamet/arbetslaget inriktar sig på framtiden och man är förändringsvillig. Man är koncentrerad på att få uppgiften gjord och följer hela tiden resultatutfallet av verksamheten. Teamet/arbetslaget lyfter varandra samt utifrån de individuella prestationerna gör ledtiden kort mellan tanke och handling.

Vad kan vi inom LUWA Consulting erbjuda

Har du som organisation eller ledare behov utav att utveckla din arbetsgrupp till ett team se då vårt erbjudande här nedan. Där vi utgår från er som organisation eller ledares Tankar för att uppnå mål, utifrån ditt Hjärta och känsla till utveckling för att omsätta det till en Handling genom gruppcoachning.

Gruppcoachning
  • Har du som ledare behov av att förändra och utveckla din grupp och skapa samsyn eller få med gruppen på en förändringsresa för att uppnå gemensamma mål framåt. Då är gruppcoachning en utmärkt metod som ger effekt och gör så att förändringsresan går framåt.

  • Gruppcoachning inför en utveckling och förändringsresa i organisationen inleds med ett kartläggningssamtal med dig som beställare och vad du vill uppnå och få ut av gruppcoachningen utifrån vad du som ledare eller grupp har kommit fram till.

  • Vi har regelbundna avstämningar i gruppcoachningen mellan LUWA Consulting och beställare med start efter första coachning tillfället och efter avslutad gruppcoachning. Där emellan har vi avstämningar efter dina önskningar och behov utav regelbunden avstämning.

För att gruppen ska ha möjlighet att uppnå bästa resultat så kan inte grupperna vara förstora. Gruppstorleken bör vara max 6–8 personer/grupp.

Inledningsvis ett första kostnadsfritt samtal vid ett individuellt möte på överenskommen plats, telefon eller via zoom på 30 minuter för att få en uppfattning utav behov och syfte, därefter överenskommelse om upplägget och en offertförfrågan som sedan skickas till beställaren.

Paket för seriesamtal på 9 tillfällen från 90 minuter/tillfälle, paketpris – begär en offert